... โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของโรงเรียน*****ขณะนี้โรงเรียนปิดภาคเรียนอยู่ ต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนฝ่ายธุรการ โทร.056-599-225 ฝ่ายกิจการนักเรียน 056-599-010 ฝ่ายวิชาการ 056-599-110 และโทรสาร 056-599-225 ในเวลาราชการนะครับ*****
กรรมการสถานศึกษา
งานสำมะโนนักเรียน (GPA)
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ปฏิทิน

 

เว็บดีจัง
เด็กดีดอทคอม เรียนต่อ...เชิญคลิก
แนะแนวการศึกษาต่อ
กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ)
รัฐธรรมนูญไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550
ประวัติจังหวัดอุทัยธานี
โบรานสถาน อุทัยธานี
แหล่งที่พักและการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของฝากและร้านอาหาร
บุคคลสำคัญของ อุทัยธานี
สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีและวัฒนธรรมพิ้นบ้าน
กรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่ถ่ายดาวเทียม
ชมทีวีออนไล
ครูไทย
คุณครูดอดคอม
รายงานการรับนักเรียน 52
แบบฟอร์มสมุดบันทึกคุณความดี
โรงเรียนในฝัน
โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี
กยศ.สำหรับสถานศึกษา
หอมรดกไทย
SchoolNet
DFL e-learning
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เงินทองของมีค่า
ก้าวย่างอย่างมั่นใจ
กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ
วิชาการดอทคอม
บ้านไทยกู๊ดวิว
โรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.
scithai.com
เด็กไทยทำได้
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
e-learning เรื่องเอดส์
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Intel Teach to the future
e-book สทร.
ห้องสมุดธรรมะออนไลน์

นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน
ผู้ดูแลเว็บ

ประชาสัมพันธ์
11 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อนุมัติเป็นผู้กู้รายใหม่...อย่างไม่เป็นทางการ...
26 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา
23 มิ.ย. 55 ประกาศโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตร
15 พ.ค. 55

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ชื่อผู้ศึกษา นางเกตุกนก  สุวรรณ์พยัคฆ์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โ รง  เรียน สว่างอารมณ์วิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42                      

11 เม.ย.55

ประกาศโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

4 พ.ย.54

ประกาศโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม เรื่อง  ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

 
กิจกรรมของโรงเรียน update 6 สิงหาคม 2555
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันตกต้นเทียนจำนำพรรษา เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน ชาวอำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อนำเทียนถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
นักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำการจัดกิจกรรมการทำบุญประจำเดือน เพื่อฝึกการจัดกิจกรรม และปลูกฝังการทำความดี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ พร้อมกับเฝ้าระวังในโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น มือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก เป็นต้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องกฎจราจร ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนตร์ ให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรม “ฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ในโอกาสวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าประเมินโรงเรียน  ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยธนาคารออมสิน  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ให้กับนักเรียนได้แสดงตนเป้นศิษย์ที่ดี มีความพร้อมในการรับความรู้จากครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 18 เมษายน 2555
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่านายชุน สุวรรณ์พยัคฆ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายถวัลย์ วงศ์สาธุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
การรับนักเรียน ปี 2554
นโยบาย รายละเอียด ข้อมูล การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554
SP2 สพฐ. โครงการที่ 7 โครงการปัจจัยสนับสุนนด้าน
การศึกษา ความเคลื่อนไหว
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
สำนักบริหารงานการมัธยม ศึกษาตอนปลาย ประสานงาน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับ
เลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลาง 2551  และหลัก สูตร 2544 ปีการศึกษา 2553
Open Source
รณรงค์การใช้ ถาม ตอบ ปัญหา โดยชมรม คนรัก Open Source สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ ถาม ตอบ ความรู้ ปัญหา ระบบอินเทอร์เน็ต จานดาวเทียม ในสถานศึกษา
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก
ของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา 
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
มุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์
โรงเรียนในฝัน
โครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการ ศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม หมู่ 2 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150
ฝ่ายกลุ่มบริหารงบประมาณ 056-599-225 ฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ 056-599-110
ฝ่ายกิจการนักเรียน 056-599-010 โทรสาร 056-599-225

คุณคือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนลำดับที่

blog counter

webmaster : ประจักร์ เอี้ยงเถื่่อน
sawschool@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

Loading...

Please Wait...